Online nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

 

A nyereményjáték megnevezése: „Nyerj egy ajándékutalványt!” (a továbbiakban „Játék”)

A Játék szervezője: Las Palmeras Tours Kft. (Továbbiakban: Szervező), 2615 Csővár, Madách u. 1. (a továbbiakban „Szervező”)

 

1. A Játékban résztvevők köre

A Szervező által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag Magyarországon érvényes lakcím és személyigazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes, a 14. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt.

 

2. A Játék időtartama

A Játék 2019. május 29. napjának 13:00 percétől 2019. június 30. napjának 19:00 percéig tart. A 2019. május 29. 13:00 óra előtt, illetve 2019. június 30. 19:00 után beérkezett pályázatokat a szervező nem fogadja el érvényes pályázatként. A játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező pályázatok vesznek részt.

 

3. A Játék mechanizmusa és a nyerés feltételei

Minden olyan személy, aki megfelel az 1. pontban leírtaknak, és az adott Játék időtartama alatt ellátogat a Játék weboldalára (www.laspalmeraskft.hu) vagy facebook oldalára, részt vehet a Játékban. A Játékos az alábbi módon vehet részt a játékban:

1. A Játékosnak a Játék weboldalán keresztül lehetősége van választani több utazás közül, hogy mely utazást nyerné meg szívesen, mely tevékenység előzetes email cím és név megadásához kötött, vagy a facebook-on megosztja a játékot és megjelöli, hogy kivel mennem szívesen az utazásra.

A nyertességről e-mailben értesítjük a nyertest és közzétesszük a Las Palmeras facebook oldalán.

Ezzel egyúttal elfogadja a jelen leírásban (”Leírás”) foglalt valamennyi rendelkezést. (továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

 - A Játékos kizárólag saját e-mail címével jogosult részt venni a játékban. A játék során regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama egyszer vehet részt a játékban.

 

4. A nyeremény, sorsolás
A Játék teljes időtartama alatt Szervező összesen egy nyertest sorsol ki a játékosok közül. A nyertes az általa választott utazást nyeri meg

A Nyertes neve a Las Palmeras facebook oldalán lesz elérhető és e-mailben kiértesítjük 5 munkanapon belül.

 

A nyeremények időpontjának sorsolásának helyszíne: 2615 Csővár, Madách u. 1.

Időpontja: 2019.06.30. 19:00.

A sorsolás nem nyilvános.

 

A Szervező a sorsolásokon a nyeremények nyertesein felül 2 fő tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertes Játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.

A nyertesnek nyilatkoznia kell 5 napon belül kiértesítést követően, hogy szándékozik-e átvenni nyereményét a megadott feltételek szerint. Amennyiben ezt nem vállalja, illetve arról 72 órán belül nem nyilatkozik, abban az esetben, a sorrendben utána sorsolt tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A nyereményről való lemondását írásban, 72 órán belül Szervező felé meg kell tennie.

Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítésre semmilyen formában nem reagál, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

 

5. A Játékban a 2. pontban meghatározott időszakban, a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Játékosok vesznek részt. Szervező, illetve annak Megbízottja a Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyerteseket, és amennyiben a Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárható.

 

6. A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

 

7. A nyereménytermékekkel kapcsolatos bármely panasz esetén a Nyertesek a következő elérhetőségeken kaphatnak segítséget: laspalmerastravel@gmail.com

 

8. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot és/vagy a sportszerűtlen Játékost szüneteltesse/kizárja, vagy törölje.

 

9. A Szervező az egyes nyereménysorsolásokat követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti a sorsolás nyerteseit, majd rögzíti pontos adataikat (név, lakcím, telefonszám, valamint tájékoztatja a nyerteseket a nyeremény átvételének részleteiről. A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen szabályzatot, ezzel egyidejűleg hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy nevük a fent említett felületen megjelenjen.

 

10. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertesek személyes adatainak rögzítését követően kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, az alábbiak szerint.

A nyertes játékosok kötelesek a megbízottal együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a jelen pontban írtak szerint megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a szervezőt nem terheli felelőség. Játékos tudomásul veszi, a megbízott a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező a 4. pontban foglaltak szerint jár el.

 

11. Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

12. Amennyiben valamely nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

13. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

 

14. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

- a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők (beleértve a magyarországi üzleteket,) és azok közeli hozzátartozói (Ptk 685. § b).

 

15. A Játék részét képező telefonos adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.

 

16. A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként személyes adataikat (név, lakcím, telefonszám) megadják;

nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra felhasználja;

személyes adataikat (név, postacím) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja; róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli,

térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat;

részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését.

 

17. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai a Las Palmeras Tours Kft.. adatbázisába kerülnek, amelyek kezelését és feldolgozását a Las Palmeras Tours Kft. végzi. Az adatok megadása önkéntes. A Las Palmeras Tours Kft. ezeket az adatokat kizárólag saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben az alábbi elérhetőségeken: Las Palmeras Tours Kft. (székhely: 2615 Csővár, Madách u. 1..) illetve e-mail-ben az laspalmerastravel@gmail.com címen.

A szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy az itt megadott elérhetőségek bármelyikén kérje adatai törölését vagy helyesbítését.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos).

Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a nyilvántartási szám: NAIH-106725/2016

Azok a pályázatok, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

A pályázatokat a játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő játékos bármely okból nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a játékból kizárhatja.

A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása stb.), a nyeremény átadásának a nyertes játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a szervező és lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A szervező, illetve a lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak
nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező, illetve a lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A játékban való részvétellel a játékos tudomásul veszi, hogy a játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A játékról információk megtalálhatók a www.laspalmeraskft.hu internet címen.

A játékos a játékba történő regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

 

18. A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

 

Budapest, 2019. 05. 29.

Las Palmeras Tours Kft.
Szervező